YNRA friends

because you'll never rave alone

Privacyverklaring

 1. VOORAFGAAND‍
Maze VZW, vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Klaverstraat44A en met ondernemingsnummer BE 0659.772.026, (hierna: “Maze”) hecht veel waarde en belang aan je privacy en de veilige verwerking van je persoonsgegevens bij het gebruik van de websitewww.youllneverravealone.com. Wij willen de gegevens van onze deelnemende organisaties (hierna: “Organisatoren”) en bezoekers van onze website (hierna: “Bezoekers”) optimaal beschermen tegen verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen en enige andere onrechtmatige verwerking. Wij zullen je persoonsgegevens dan ook uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Europese Verordening van 27 april betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: “AVG”) evenals de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Met deze Privacyverklaring wil Maze VZW je als betrokkene, in de zin van de AVG, informeren over de verwerkingen en je afdoend informeren, o.a. over je rechten als betrokkene.  ‍Maze VZW wenst je er op te wijzen dat de verstrekking van bepaalde verplicht aangegeven persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde betreft om onze diensten te kunnen leveren. Bij gebreke aan voormelde persoonsgegevens zullen de diensten niet of slechts gebrekkig aangeboden kunnen worden door Maze VZW. Waar nodig zullen wij je als betrokkene om een geïnformeerde, vrije, ondubbelzinnige en specifieke toestemming vragen voor het uitvoeren van bepaalde verwerkingshandelingen. Het is mogelijk dat ons privacy beleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze Privacyverklaring. Het is dan ook aan jou om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden en het voorwerp dienen uit te maken van een nieuwe toestemming, indien vereist.‍

2. WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?‍
Verwerkingsverantwoordelijke(n):
In het kader van deze privacyverklaring, dewelke handelt over het deelnemen aan een support initiatief, You’ll never rave alone (afgekort “YNRA”) genaamd, naar aanleiding van covid-19 ter ondersteuning van organisatoren (festivals, clubs en events) opgezet door Maze VZW en het gebruik van www.youllneverravealone.com dient Maze VZW beschouwd te worden als de verwerkingsverantwoordelijke. Maze VZW bepaalt immers in dit verband alleen, of in samenwerking met anderen, het doelen de middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens. U kan ons steeds bereiken door gebruik te maken van onderstaande contact gegevens:
Maze VZW
Klaverstraat44A3650 Dilsen-Stokkem
Ondernemingsnummer BE 0659.772.026
E-mail: info@youllneverravealone.com
Website: www.youllneverravealone.com‍

Verwerker(s)
In het kader van haar dienstverlening naar jou toe kan het noodzakelijk zijn dat Maze VZW persoonsgegevens verstrekt aan derden. Teneinde jou toe te laten optimaal gebruik te maken van de functionaliteiten van de website kan het gebeuren dat jouw persoonsgegevens worden verstrekt aan aanbieders van deze functionaliteiten. Deze verstrekking van persoonsgegevens blijft uiterst beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor het aanbieden van deze functionaliteiten. De ontvangers kunnen je steeds worden meegedeeld op verzoek.‍

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDENVERWERKT?
Maze VZW
verbindt zich ertoe bij de verwerking van persoonsgegevens de algemene wettelijke beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven. Zo zal Maze VZW in het bijzonder in toepassing van het principe van minimale gegevensverwerking enkel deze gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden, zoals bepaald in deze privacyverklaring. Een lijst van categorieën van persoonsgegevens die mogelijks worden verwerkt door je gebruik kan je hier terugvinden:
-       Persoonlijke identificatiegegevens;
-       Elektronische identificatiegegevens;
-       Financiële identificatiegegevens. ‍

4. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN UPERSOONSGEGEVENS VERWERKT
Maze VZW
verwerkt je persoonsgegevens om de door jouw gevraagde of ontvangen diensten op een correcte wijze te leveren, evenals om de functionaliteiten van de websitecorrect en op intuïtieve wijze aan te bieden en waar nodig gepast te reageren op je verzoeken. Maze VZW verwerkt jouw persoonsgegevens daarnaast om je als Bezoeker van de website te voorzien vaneen veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring. De verwerking van persoon gegevensgegevens van Organisatoren en Bezoekers zijn in hoofdzaakgericht op de volgende specifieke doeleinden:
-       Om een correct beleid inzake deelnemers beheren bezoekersbeheer te kunnen voeren;
-       Om de website aan te passen aan je specifiek gebruik ervan;
-       Om jou verzoeken, ingediend middels het contactformulier, te kunnen behandelen;
-       Om fraude en misbruik te voorkomen.

De bezoeker verschaft vaak zelf de persoonsgegevens aan Maze VZW en kan op die manier een zekere controle uitoefenen op de juistheid en minimalisatie ervan. Indien bepaalde gegevens onjuist of onvolledig zouden zijn, kan Maze VZW beslissen in afwachting van de aanvulling of correctie bepaalde functionaliteiten te schorsen. ‍

5. DOORGIFTE BUITEN DE EUROPEES ECONOMISCHE RUIMTE?‍
Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte. ‍

6. JE RECHTEN ALS BETROKKENE

6.1. Garantie van naleving van beginselen eigen aan de verwerking van persoons gegevens Maze VZW  verwerkt je persoonsgegevens enkel: 
-       Conform de doeleinden zoals hier bepaald of op een wijze dewelke niet onverenigbaar is met dit oorspronkelijk doel;
-       Op een wijze dewelke proportioneel is met het vooropgestelde doel;
-       Op een juiste wijze;
-       In principe tijdens een periode gelijk aan vijf (5)jaar na de laatste activiteiten op de website of vijf (5) jaar na uit voering van de overeenkomst;
-       In gevallen door de wet bepaald, tijdens periode welke gelijk is aan de wettelijke bewaartermijn;
-       Op een wijze dewelke voldoende waarborgen omvatten ongeoorloofde toegang, onrechtmatige verwerking en / of onopzettelijk verlies of beschadiging. 
-       Op een behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze waarbij de verwerking, al naargelang het geval, wordt gesteund opvolgende grondslagen: toestemming, gerechtvaardigd belang, uitvoeringsovereenkomst of een wettelijke verplichting;

6.2. Recht op inzage‍
Elke Klant of Bezoeker dewelke op afdoende wijze zijn identiteit bewijst heeft het recht om van Maze VZW uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens. Je hebt daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieënpersoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de(criteria om de) termijn (te bepalen) gedurende dewelke jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die je kan uitoefenen overeenkomstig de AVG. Indien je wenst jouw recht op inzage / rectificatie / wissing te gebruiken, zal Maze VZW hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag en enkel indien dit recht in je hoofde bestaat. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@youllneverravealone.com. Persoons gegevens die onvolledig of onnauwkeurig zijn kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. Je kan je recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Maze VZW. Maze VZW zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring. Daarenboven heb je het recht om zonder onredelijke vertraging jouwpersoonsgegevens door Maze VZW te laten wissen. Je kan slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen dewelke Maze VZW zal beoordelen: 
-       Wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
-       Wanneer je jouw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
-       Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerkingen geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerkingbestaan;
-       Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
-       Wanneer jouw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.

6.3. Recht op beperking van de verwerking / recht van bezwaar‍
Je hebthet recht om van Maze VZW een beperking van de verwerking te verkrijgen indien één van de volgende elementen van toepassing is: 
-       Je betwist de juistheid van de persoonsgegevens;
-       De verwerking van Maze VZW blijktonrechtmatig en je wenst geen wissing van de persoonsgegevens;
-       Maze VZW heeft je persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, doch je hebt deze nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
-       Maze VZW dient de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van de persoonsgegevens te beoordelen en dit gedurende deze periode. 

Je hebt bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maze VZW staakt hierna de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij Maze VZW dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw recht op bezwaar. Je hebt daarnaast het recht niet te worden onderworpen aan geïndividualiseerde en volledig geautomatiseerde besluitvorming wanneer hieraan rechtsgevolgen zijn verbonden of zulk besluit je in aanzienlijke mate kan treffen. U kan echter steeds zelfingrijpen op zulke besluitvorming of een menselijke tussenkomst vorderen. Tot slot heb je het recht te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing. Indien je wenst jouw recht op bezwaar / beperking van de verwerking te gebruiken, zal Maze VZW hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@youllneverravealone.com.‍

6.4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid‍
Je hebt het recht om de aan Maze VZW verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm teverkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van jouwpersoonsgegevens louter rust op jouw toestemming. Indien je wenst jouw recht op gegevens overdraagbaarheid te gebruiken, zal Maze VZW hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@youllneverravealone.com.‍

6.5. Recht op vergetelheid‍
Telkens wanneer je Maze VZW terecht hebt verzocht om gegevens te rectificeren, te wissen of nog beperkt te verwerken zal Maze VZW elke ontvanger van deze persoonsgegevens hiervan in kennis stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onredelijk veel inspanning zou vergen. Je kan ook steeds informatie ontvangen over deze ontvangers.‍

6.6. Recht op het intrekken van je toestemming / recht om klacht in te dienen‍
Je hebt steeds het recht om jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet. Daarnaast heb je het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens door Maze VZW bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten. Indien je wenst jouw toestemming in te trekken of jouw recht om een klacht in te dienen wil uitoefenen, zal Maze VZW hieraan gevolggeven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@youllneverravealone.com.‍

6.7. Recht op informatie en transparantie‍
Bij de uitoefening van je rechten zal Maze VZW steeds handelen in overeenstemming met de AVG en zodoende alle in de AVG vereiste informatie verschaffen in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijke toegankelijke vorm dewelke je in een eenvoudige taal zal ontvangen. De termijnen voor het beantwoorden van je verzoeken kunnen in uitzonderlijke omstandigheden, waaronder de complexiteit / veelheid van je verzoeken, verlengd worden. Maze VZW zal je daartoe binnen één (1) maand na ontvangst van je verzoek in kennis stellen van deze verlenging en van het waarom van deze verlenging.‍7. VEILIGE VERWERKINGMaze VZW erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een essentieel onderdeel is van gegevensbescherming. Daarom neemt Maze VZW gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen.

7. VEILIGE VERWERKING
Maze VZW
erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een essentieel onderdeel is van gegevensbescherming. Daarom neemt Maze VZW gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen.‍

8. COOKIES‍
Tijdens het gebruik van de website kunnen zogenaamde “cookies” op je opslag worden geplaatst teneinde bepaalde keuzes van de terugkerende Bezoeker te herinneren of om je bepaalde functionaliteiten aan te bieden. Voor meer informatie verwijzen wij je naar onze verklaring inzake cookies, beschikbaar op de website.

COOKIEBELEID

1. Cookies?
Tijdens het gebruik van de website kunnen zogenaamde “cookies” op je opslag worden geplaatst teneinde bepaalde keuzes van de terugkerende gebruiker te herinneren of om je bepaalde functionaliteiten aan te bieden. Het uitschakelen van cookies kan ervoor zorgen dat uw gebruikerservaring niet optimaal is en / of bepaalde functionaliteiten van onze website niet werkzaam zijn. Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van de website onthouden.Er bestaan verschillende soorten van cookies. Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat je op een gepersonaliseerde wijze door onze website kan navigeren en er gebruik kan van maken, daar waar analytische cookies het bezoek van onze website in kaart brengen.Derden maken eveneens gebruik van cookies. Indien u aldus in het kader van het gebruik van onze website andere websites bezoekt kan het voorkomen dat andere cookies zullen bewaard worden. Daartoe dient u het cookiebeleid van deze derde-websites te raadplegen.

2. Cookies op onze Website
Concreet maken wij gebruik van volgende cookies:

Naam: utma, utmb, utmc, utmx, utmv en utmz
Type: Functioneel
Doel: (Google Analytics Remarketing). Met deze cookies  meten wehoe je onze websites gebruikt. Deze informatie gebruiken we om je te helpen bij jouw productkeuze of om je aanbiedingen te laten zien (via  onze website, websites van derden en via onze mailings)  die je mogelijk  interesseren.
Bewaartermijn: 2 jaar

Naam: _ga
Type: Analytisch
Doel: (Google Universal Analytics) Bepaalt of we te  maken hebben met een unieke gebruiker.
Bewaartermijn: 2 jaar

Naam: _gat
Type: Analytisch
Doel: (Google Universal Analytics) Limiteert de  request rate op hoge-trafiek websites.
Bewaartermijn: 10 minuten

Naam:_grid
Type: Analytisch
Doel: (Google Universal Analytics) Onderscheidt  gebruikers.
Bewaartermijn: 1 dag

Naam: lu, xs, s, presence, act, c_user, csm, p, fr, datr
Type: Analytisch
Doel: (Google Universal Analytics) Deze cookies zien  welkproducten je bekijkt. Op die manier kunnen we je relevante advertenties  tonen op facebook. Zonder deze cookies zal jegeen persoonlijke aanbevelingen ontvangen.
Bewaartermijn: 2 jaar

3. Beheer van cookies
Je kan op elk moment via de instellingen van je browser (meestal onder "Help" of "Internetopties") alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van je computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen instellingen voor het beheren van cookies. Op het internet kan je alle benodigde informatie vinden inzake het beheren van cookies.

Partners with a heart for events